WIADOMOŚCI

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające  

A A A

27.02.2019

  

Z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r. poz. 303). Od tego dnia będzie można ubiegać się o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którego celem jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci.

O przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie mogła się ubiegać matka, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej 4 dzieci oraz ojciec, który wychował co najmniej 4 dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Świadczenie może być przyznane matce po osiągnięciu wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Ta tzw. „matczyna emerytura” będzie równa emeryturze minimalnej i będzie podlegać waloryzacji. W 2019 roku wyniesie więc 1100 zł brutto. Świadczenie jest skonstruowane jako dodatek, który ma zagwarantować łączną wypłatę w tej wysokości. Dla jednych osób będzie to więc pełna kwota, dla innych, które sobie wypracowały np. 500 zł emerytury, świadczenie będzie uzupełnieniem do 1100 zł.

Aby otrzymać prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego matka lub ojciec dzieci powinni złożyć wniosek do organu rentowego (odpowiedniej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego organu emerytalno-rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę). Świadczenie nie będzie przyznawane z urzędu.

Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci np. ze względu na długotrwałe odbywanie kary pozbawienia wolności, uniemożliwiające sprawowanie opieki nad dziećmi.

 

 

do góry  |