WIADOMOŚCI

Informacja o zmianie w systemie zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dobromierz od dnia 1 lipca 2017 r.

A A A

14.06.2017

  

Od 1 lipca 2017 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Dobromierz uchwalony przez Radę Gminy Dobromierz – Uchwała Nr XXIX/185/17 z dnia 31 marca 2017 r.

 

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, również osoby, które dotychczas nie prowadziły selektywnej zbiórki odpadów i płaciły wyższą stawkę opłaty. Jednocześnie zostanie zapewniony odbiór wyselekcjonowanych frakcji odpadów z miejsca ich powstawania, to jest bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych.

W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca usługi zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dobromierz na okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. - konsorcjum COM-D Jawor i ALBA Wrocław. Poziom opłat ponoszonych przez gminę, umożliwi utrzymanie dotychczasowej stawki obowiązującej przy selektywnej zbiórce odpadów, to jest 11,00 zł od osoby przy zamieszkiwaniu od 1 do 4 osób oraz 6,00 zł za każdą kolejną osobę.

W sposób selektywny należy zbierać następujące frakcje odpadów:

 1. odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, w pojemnikach (workach) koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,

 2. odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, w pojemnikach (workach) koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,

 3. odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
  w pojemnikach (workach) koloru żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,

 4. odpady ulegające biodegradacji, zbiera się w pojemnikach (workach) koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

Z odpadów komunalnych należy również wyodrębnić następujące frakcje odpadów, których sposób zagospodarowania jest określony w Regulaminie:

 • przeterminowane leki i chemikalia,

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • zużyte opony,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,

1.Pozostałe niesegregowane odpady komunalne „zmieszane”, poza wymienionymi powyżej frakcjami odpadów (np. odpadki kuchenne, popiół), należy gromadzić w oddzielnych pojemnikach, tak jak dotychczas.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w odpowiednich kolorach i z wymaganymi napisami należy do obowiązków właścicieli nieruchomości (Art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). W miejsce pojemników mogą być stosowane worki w kolorach i z napisami tak jak wymagane dla pojemników. Na terenie gminy pozostały tzw. gniazda do selektywnej zbiórki odpadów. Przy dostarczeniu wyselekcjonowanych frakcji odpadów przez właścicieli nieruchomości do gniazd, nie będzie obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki (lub worki). Pozostanie jeden pojemnik na odpady zmieszane, które będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości.

Nie ma obowiązku składania nowych deklaracji o wysokości opłaty. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych należy złożyć deklarację z aktualizacją danych.

Regulamin i dokumenty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Dobromierz są umieszczone na stronie internetowej www.dobromierz.pl 

 

do góry  |