WIADOMOŚCI

GUS informuje

A A A

09.05.2017

  

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu udostępnione zostały aktualne opracowania dotyczące sytuacji społecznej oraz gospodarczej dotyczące woj. dolnośląskiego.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu dostępne są następujące opracowania:

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lutym 2017 r.
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.

Wybrane informacje o podregionach i powiatach w lutym 2017 r.

Ważniejsze dane statystyczne, również o powiatach województwa dolnośląskiego. Stan na koniec lutego.

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego IV kwartał 2016 r.

Opracowanie zawiera informacje dotyczące m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia IV kwartał 2016 r.

Publikacja zawiera dane dotyczące Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, finanse przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo publiczne. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Wrocławia w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski.

Euroregion Nysa 2016 – wybrane informacje statystyczne

Prezentowane opracowanie zawiera zestaw przekrojowych informacji statystycznych o powiatach polskich, czeskich i niemieckich należących do Euroregionu Nysa. Jest ono efektem współpracy statystyków z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu z partnerami z Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii w Kamenz oraz Czeskiego Urzędu Statystycznego - Przedstawicielstwo w Libercu, prowadzonej w ramach struktur roboczych Euroregionu Nysa.
Zakres prezentowanych informacji jest efektem ich dostępności w statystykach polskiej, czeskiej i niemieckiej oraz ich porównywalności pod względem metodologii badania.

Koniunktura gospodarcza w marcu 2017 r.

Dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, transport i gospodarka magazynowa, handel detaliczny, zakwaterowanie i gastronomia, handel hurtowy) z siedzibą w województwie dolnośląskim oceniają w marcu ogólny klimat koniunktury korzystnie i lepiej niż przed miesiącem, najlepiej – należący do sekcji informacja i komunikacja. Przedsiębiorstwa budowlane oceniają koniunkturę negatywnie, ale lepiej niż przed miesiącem.

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w 2016 r. Stan w grudniu Źródłem danych były: uogólnione wyniki reprezentacyjnych badań:

- bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej;

- pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego.

Badania przeprowadzono w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych utrzymujących dane gatunki zwierząt.

Infografika - koszyk zakupów wielkanocnych 16-17 kwietnia

Interesujące porównanie przeciętnych cen detalicznych wielu wybranych artykułów żywnościowych w marcu 2017 r. w porównaniu do marca 2016 r.

Polecając uwadze Państwa powyższe opracowania mamy nadzieję, że zebrany w nich materiał będzie interesującym źródłem wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie dolnośląskim.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych
Informatorium
71 3716-362, 71 3716-363, 71 3716-455
SekretariatUSWro@stat.gov.pl

 

do góry  |