GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Dobromierzu
Informacje ogólne

  

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBROMIERZU

Adres: Plac Wolności 24
58-170 Dobromierz
tel.: (074) 85 86 237
e-mail: opsdobromierz@interia.pl 

Kierownik jednostki: Anna Kłys

Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Kasa czynna tylko w dni wypłat świadczeń w godz. 11:00 -14:30
Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w poniedziałek, środa czwartek, piątek w godz. 7:00-10:00 oraz we wtorek w godz. 7:00-15:00.

Pracownik

Stanowisko

Zakres realizowanych spraw:

Ewelina Walska

Pracownik socjalny

Wywiady środowiskowe i praca socjalna w rejonie wsi Kłaczyna, Celów, Borów, Jugowa,  przewodniczący Zespołu interdyscyplinarnego.

Marta Korkosz

Pracownik socjalny

Wywiady środowiskowe i praca socjalna w rejonie wsi Czernica, Gniewków, Roztoka, członek Zespołu interdyscyplinarnego.

Marzena Fuławka

Pracownik socjalny

Wywiady środowiskowe i praca socjalna w rejonie wsi Jaskulin, Szymanów, Siodłkowice, Serwinów, Dobromierz, Bronów, Bronówek, Pietrzyków, Dzierzków, członek Zespołu interdyscyplinarnego.

Bożena Foremny

Referent-kasjer

Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne,  karta dużej rodziny, Dobry start, obsługa kasy.

Barbara Drozd

Aspirant pracy socjalnej

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Dobry start, kadry, domy pomocy społecznej.

Julianna Tarka

 

Sekretarka

Pomoc materialna dla uczniów, Dobry start, Pomoc państwa w zakresie dożywiania, opiekunowie prawni, piecza zastępcza, obsługa sekretariatu, składnica akt.

Malwina Kowalczyk

Aspirant pracy socjalnej

Świadczenia wychowawcze, świadczenie "Za życiem", Dobry start, dział realizacji świadczeń pomocy społecznej, sprawozdawczość, inspektor ochrony danych osobowych.

Elżbieta Owczarek

Główny księgowy

Realizacja gospodarki finansowej Ośrodka, kontrola zarządcza.

Anna Burban

Asystent rodziny

Wsparcie rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym

 

Karta Dużej Rodziny

16 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, wprowadzające Kartę Dużej Rodziny, nadającą członkom tych rodzin szereg uprawnień. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej z trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, a jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Szczegółowe informacje o dostępnych aktualnie zniżkach znajdują się na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=informacje 

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Wszystkie instytucje i firmy przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny".

Kartę Dużej Rodziny przyznaje wójt na wniosek członka rodziny wielodzietnej, który składa się w gminie właściwej na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Składając wniosek o przyznanie Karty wnioskodawca jest zobowiązany do okazania oryginałów lub odpisów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Zapraszamy wszystkie rodziny wielodzietne do składania wniosków (w załączeniu) o wydanie Karty Dużej Rodziny. Bliższe informacje oraz wnioski są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu, który jest realizatorem niniejszego programu w naszej gminie.


PLIK DO POBRANIA:


 

 

do góry  |