WIADOMOŚCI

Atrakcyjne zajęcia edukacyjne 

A A A

21.01.2020

  

Od początku września ubiegłego roku Gmina Dobromierz realizuje projekt pn. Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Zadaniem objęte są placówki oświatowe w Dobromierzu, Gniewkowie i w Roztoce. Jedni uczniowie wyrównują braki wiedzy i umiejętności np. na zajęciach z matematyki i języka angielskiego czy przedmiotach przyrodniczych. Inni doskonalą to, w czym już mieli sukcesy np. na rozwijających zajęciach z informatyki, matematyki i języków obcych.

Najmłodsi mają szansę zmniejszać swoje trudności z czytaniem, pisaniem, mówieniem na zajęciach terapii pedagogicznej, logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych. Twórczo i wspólnie pracują wszyscy na zajęciach z kreatywności, tworząc prace techniczne, plastyczne czy literackie. Frekwencja dopisuje, oby tak dalej.

Celem projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia na każdym etapie rozwoju.
W ramach zadania realizowane są zajęcia:

  • dla uczniów wykazujących zdolności w zakresie języków obcych, matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych i gry w szachy,

  • dla uczniów wymagających wsparcia w zakresie języków obcych i przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,

  • dla uczniów wymagających wsparcia w postaci zajęć rozwijających kompetencje kluczowe istotne z punktu widzenia rynku pracy,

  • dla uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych oraz zidentyfikowanych dysfunkcjach rozwojowych.

Pod koniec ubiegłego roku został też zrealizowany cykl szkoleń dla nauczycieli, który pozwoli jeszcze skuteczniej rozwijać kompetencje odpowiadające potrzebom edukacyjnym uczniów.

Dodatkowo w ramach projektu doposażone zostały pracownie szkolne m.in. językowe, komputerowe, przyrodnicze. Zakupiony został sprzęt multimedialny, sprzęt TIK i różnorodne pomoce dydaktyczne. Dzięki temu dzieci chętnie i z zaangażowaniem uczestniczą w różnorodnych zajęciach przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego i komputerowego, który urozmaica i uatrakcyjnia prowadzone zajęcia. Każdy uczeń dzięki pracy w małych grupach może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

Realizacja projektu poszerza ofertę edukacyjną szkół o zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: matematyczne i naukowo-techniczne, porozumiewanie się w językach obcych, inicjatywność i przedsiębiorczość. Zmniejszy dysproporcje w stosunku do uczniów szkół miejskich w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesie jakość procesu kształcenia – komentuje wójt Jerzy Ulbin.Całkowita wartość dofinansowania to ponad 1,3 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

   
 
   

   
  

 
 

 

do góry  |