WIADOMOŚCI

Informacja nt. propozycji projektowych do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 

A A A

09.01.2020

  

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest to Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020–2030, obejmująca swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski (NUTS 3), 95 gmin (w tym gmina Dobromierz) i 13 powiatów.

 

Strategia ma być podstawą do wnioskowania do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o finansowanie projektów członków inicjatywy środkami Unii Europejskiej w ramach RPO WD oraz Ministra właściwego ds. Rozwoju o finansowanie z programów krajowych.

Obecnie trwają prace związane z tworzeniem Programu Wykonawczego do Strategii Sudety 2030. Podstawą do jego utworzenia będą projekty zgłoszone przez gminy i powiaty, w celu określenia realnych potrzeb finansowych i projektowych.

Do zgłaszania projektów do systemu utworzonego na potrzeby Programu Wykonawczego uprawnione są wyłącznie gminy i powiaty. Jednak zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego Inicjatywy Sudety 2030 mogą być zgłaszane również projekty, które docelowo będą realizowane przez inne podmioty, takie jak np. organizacje pozarządowe czy przedsiębiorców.

W związku z powyższym oraz wytycznymi Komitetu Sterującego informuję o możliwości składania propozycji projektów. Zgłaszany projekt musi być zgodny ze Strategią Rozwoju Sudety 2030, a jego zasięg oddziaływania powinien obejmować co najmniej teren gminy. Minimalna wartość projektu społecznego wynosi 100 tys. PLN, a projektu infrastrukturalnego 500 tys. PLN. Powinny być to przedsięwzięcia dojrzałe, co najmniej w fazie koncepcyjnej.

Propozycje projektowe należy złożyć na udostępnionym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Dobromierz, Pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz lub przekazać na e-mail: abukalo@dobromierz.pl, w terminie do 23.01.2020 r.
Zgłoszona propozycja projektu zostanie poddana analizie przez Urząd Gminy i będzie wpisana przez Gminę do systemu tylko jeśli będzie spełniała wszystkie niezbędne warunki dotyczące ram finansowych oraz wymogów formalnych i merytorycznych.

Informacje dotyczące możliwości składania propozycji projektowych znajdują się na stronie www.efficon.pl, w zakładce SUDETY2030.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

 


PLIK DO POBRANIA:


 

 

do góry  |