WIADOMOŚCI

Sesja podatkowa za nami

A A A

29.11.2019

  

Znamy już roczne stawki podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w Gminie Dobromierz od przyszłego roku. Decyzję w tej sprawie podjęli radni na ostatniej listopadowej sesji Rady.

Stawki podatku od nieruchomości wyniosą:

 1. od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni,
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,87 zł od 1 ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni,
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.
   

 2. od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych - 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
   

 3. od budowli - 2 % ich wartości.

Z uwagi na przyszłoroczny wzrost minimalnej stawki godzinowej, ustalono koszt 1 godziny świadczenia usług opiekuńczych na poziomie 17 zł brutto oraz zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, które dzięki wsparciu z programu "Za życiem", zostanie utworzone na terenie gminy do końca roku. Zmianom został również poddany tegoroczny budżet gminy w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej, pomocy społecznej i administracji publicznej.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

 

do góry  |