WIADOMOŚCI

Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

A A A

  

 

 

Operacja pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz, Etap I, Zadanie I – obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47, wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie”

W dniu 08.08.2017 r. zawarta została pomiędzy Gminą Dobromierz a Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowa o przyznaniu pomocy Nr 00007-65150-UM0100015/16 na realizację operacji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz, Etap I, Zadanie I – obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47, wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie”.

Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O dofinansowanie ze środków Programu starały się 93 gminy, wsparcie finansowe otrzymało spośród nich jedynie 29.

Celem operacji jest osiągnięcie poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Szymanów, poprzez realizację operacji obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 5 156 m, budowę rurociągu tłocznego do istniejącej oczyszczalni ścieków w Serwinowie, budowę 8 przepompowni ścieków. Na tym etapie planuje się wykonać 33 przyłącza kanalizacyjne, dzięki którym do sieci podłączone zostaną 203 osoby.

Całkowita wartość operacji wyniesie 3 865 790,81 zł brutto, w tym pomoc 
w ramach PROW 2014 – 2020 1 999 839 zł.

 

do góry  |