WIADOMOŚCI

"Rodzina 500 +" 
- wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

A A A

17.08.2017

  

Informujemy, że od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy, trwający od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
Na dzień 14 sierpnia br. o "500 plus" zawnioskowało 115 rodzin. Przyjmowanie wniosków przebiega spokojnie i bez zakłóceń.

 

Obowiązujące na nowy okres zasiłkowy formularze wniosków są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu i na stronie internetowej www.dobromierz.pl 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 85 86 237.

Zgodnie z rządowym programem "Rodzina 500 plus" świadczenie wychowawcze jest nieopodatkowanym świadczeniem w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze dziecko.

Najistotniejsze zmiany w przepisach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, które będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r. to:

  1. konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko. Wymóg ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców nie ma zastosowania do tych sytuacji, w których z przyczyn obiektywnych ustalenie alimentów byłoby niemożliwe. Będzie tak na przykład wtedy, gdy drugi z rodziców nie żyje lub gdy ojciec dziecka jest nieznany;

  2. wprowadzenie nowych regulacji dotyczących stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą;

  3. stosowanie nowych zasad ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Przypominamy, że złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia 500+
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia.

O każdych zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych (między innymi: uzyskanie dochodu, zmiana składu rodziny, wyjazd członka rodziny do pracy poza granice kraju) świadczeniobiorca jest zobowiązany poinformować organ wypłacający świadczenia.

Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi.

 

 

do góry  |