WIADOMOŚCI

Prace planistyczne w toku

A A A

07.07.2017

  

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Dobromierz, która odbyła się 5 lipca br., gminni rajcy podjęli szereg uchwał dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wyrażono zgodę na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  • obrębu Dobromierz dla części 1A, obrębu Dobromierz dla części 1C,

  • obrębu Bronów,

  • dla wsi Szymanów w związku z wnioskiem właściciela nieruchomości,

  • kopalni granitu Gniewków I – obszar planistyczny B oraz dla obrębu Gniewków.

Przedmiotowe uchwały, będące aktem prawa miejscowego zakończyły procedurę sporządzenia planów dla tych obrębów. Na obszarze objętym planami przewidziano przeznaczenie terenów na funkcje zgodne z aktualnymi potrzebami gminy takie jak: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz powierzchniowa eksploatacja kopalin.

W zakresie zagospodarowania przestrzennego radni zaakceptowali również projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz.

Podjęto także decyzję dotyczącą wykupu działki położonej w Czernicy z przeznaczeniem pod budowę koniecznej na tym terenie oczyszczalni ścieków. Będąc właścicielem wykupionego terenu Gmina Dobromierz będzie miała możliwość przystąpienia do realizacji celu publicznego, polegającego na budowie urządzeń służących odprowadzaniu ścieków.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 

 
 

do góry  |