WIADOMOŚCI

Plany miejscowe dla Pietrzykowa i Jugowej

A A A

05.05.2017

  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem określającym możliwy sposób zagospodarowania i użytkowania nieruchomości na obszarze nim objętym. Plan miejscowy reguluje m.in. dopuszczalne sposoby użytkowania nieruchomości, wymogi jakim powinna odpowiadać nowa zabudowa, a także rozmieszczenie inwestycji publicznych. 

 

Plan ma fundamentalne znaczenie dla właścicieli i użytkowników nieruchomości, dlatego też wszyscy zainteresowani mają możliwość uczestniczenia w procedurze jego przyjęcia.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobromierz zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzyków i obrębu Jugowa.

Zainteresowane osoby mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych i prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 15 maja br.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 74 85 86 217 w. 18. 

 

 

do góry  |