WIADOMOŚCI

Plan dla Szymanowa uchwalony

A A A

04.05.2017

  

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Dobromierz, gminni rajcy podjęli decyzję dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Szymanów.

 

Podstawą do podjęcia prac nad ww. planem miejscowym była uchwała Rady Gminy Dobromierz Nr LI/285/14 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Szymanów.

Na obszarze objętym planem przewidziano przeznaczenie terenów na funkcje zgodne z aktualnymi potrzebami gminy takie jak: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowo – usługowa oraz zabudowa zagrodowa. Tereny przeznaczone pod zainwestowanie nie wymagały uzyskania zgody Ministra Rolnictwa na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Plan uwzględnia w szczególności wymagania ładu przestrzennego, walory architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony środowiska, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, a także walory ekonomiczne przestrzeni oraz prawo własności i pozostałe ustawowe wymagania.

 

 

do góry  |