WIADOMOŚCI

Zmiana w zbiórce odpadów komunalnych

A A A

24.04.2017

  

Od 1 lipca 2017 r. nastąpi zasadnicza zmiana w sposobie zbiórki odpadów komunalnych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez wszystkich właścicieli zamieszkałych nieruchomości oraz wprowadza obowiązek odbierania przez gminę wydzielonych frakcji odpadów z miejsc ich powstawania oraz z miejsc publicznych. 

 

W praktyce oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w 5 odpowiednich pojemników na następujące frakcje odpadów: tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady biodegradowalne, odpady zmieszane oraz do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki mogą być zastąpione przez foliowe worki.

Gniazda z pojemnikami na wydzielone frakcje odpadów nadal pozostaną rozmieszczone na terenie gminy i w przypadku dostarczenia wydzielonych frakcji odpadów do tych gniazd, właściciele nieruchomości nie będą zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki, pozostanie jeden pojemnik na odpady zmieszane.
Obecnie ok. 90 % właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobromierz prowadzi selektywną zbiórkę odpadów i przekazuje wydzielone frakcje do gniazd na terenie gminy. Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od dnia 1 lipca 2017 r. są zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz, wprowadzonym Uchwałą Nr XXIX/185/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 marca 2017 r.

W maju 2017 r. zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych według nowych zasad na okres od 1.07.2017 r. do 31.12.2018 r. Na podstawie kosztów ustalonych w wyniku przetargu zostaną określone jednolite stawki opłat dla wszystkich właścicieli nieruchomości za odbiór wymienionych frakcji odpadów. Złożenie nowych deklaracji będzie potrzebne tylko w przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych.

Link do regulaminu: http://www.bip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2017/03/uchwala_29_185_17.pdf 

 

 

do góry  |