WIADOMOŚCI

Koniec z ptasią grypą!

A A A

07.04.2017

  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy informuje, że 5 kwietnia br. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. W opublikowanym rozporządzeniu zniesiono zakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu.

 

W w/w rozporządzeniu złagodzono część przepisów, jednak gospodarstwa hodujące drób dalej będą musiały przestrzegać środków bioasekuracji.

Zgodnie z rozporządzeniem nakazuje się m.in.:

 1. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

 2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,

 3. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

 4. przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

 5. karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę? przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

 6. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść´ i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

 7. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

 8. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

 9. oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

 10.  powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

 11. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Według nowego prawa zakazane jest:

 1. pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

 2. wnoszenie i wwożenie na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia br.

  

 

do góry  |