WIADOMOŚCI

Informacja o okresie lęgowym ptaków

A A A

06.03.2017

  

Wójt Gminy Dobromierz informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) od 1 marca do 15 października obowiązuje okres lęgowy ptaków.

W związku z powyższym wszelkie czynności związane z usuwaniem drzew i krzewów powinny odbywać się poza tym terminem, tj. od 16 października do końca lutego.

W sytuacji gdy koniecznym jest usunięcie drzew lub krzewów w okresie ochronnym, przed przystąpieniem do prac, należy sprawdzić czy w obrębie usuwanych roślin lub ich bliskim sąsiedztwie występują gatunki chronionych ptaków odbywających lęgi. W przypadku stwierdzenia powyższego zamierzoną wycinkę drzew lub krzewów należy wykonać poza okresem lęgowym.

Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe przeprowadzenie wycinki bez kolizji z powyższymi zakazami, np. ze względu na harmonogram prac budowlanych lub zagrożenie bezpieczeństwa, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, możliwe jest uzyskanie zezwolenia na wykonanie tych czynności odpowiednio od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Kto narusza zakazy w stosunku do gatunków chronionych podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).

Nadto Wójt Gminy Dobromierz informuje, że kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny zgodnie z art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody.

 

  

do góry  |