WIADOMOŚCI

Informacja dla przedsiębiorców

A A A

12.01.2017

  

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 stycznia 2017 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia.

 

W oświadczeniu podaje się wartość sprzedaży napojów alkoholowych:

  • zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;

  • zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;

  • zawartości powyżej 18% alkoholu.

Złożone oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym.

W zależności od tego, czy wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła ustalone przepisami progi, sprzedawcy wnoszą opłatę podstawową lub podwyższoną.

Opłata podstawowa, pobierana gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku poprzednim progu ustawowego, wynosi dla napojów alkoholowych:

  • zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwa, przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 525,00 zł,

  • zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 525,00 zł,

  • zawartości powyżej 18% alkoholu, przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – 2 100,00 zł,

Jeśli sprzedaż przekroczy ustawowy próg, pobierana jest opłata podwyższona. Wynosi ona dla napojów alkoholowych:

  • zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwa, przy wartości sprzedaży powyżej 37 500,00 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,

  • zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,

  • zawartości powyżej 18% alkoholu, przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

W oświadczeniu należy podać rzeczywistą wartość sprzedaży, tzn. niezaniżoną i niezawyżoną, zawierająca VAT i akcyzę.

Ponadto informujemy, że organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wobec powyższego prosimy o dokładne wyliczenie wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Przedstawione w oświadczeniu wartości powinny być poparte dokumentami, które w razie kontroli potwierdzą kwoty wskazane w oświadczeniu.

Należy pamiętać, aby opłaty wnosić w terminie – opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż alkoholu w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku.

Niedotrzymanie tych terminów, albo wpłaty o niewłaściwej wysokości, mogą skutkować koniecznością dokonania opłaty dodatkowej (w wysokości 30% opłaty podstawowej, płatnej w ciągu 30 dni od momentu upływu właściwego terminu), albo wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Dobromierz: 64 2030 0045 1110 0000 0203 2170

 

do góry  |