WIADOMOŚCI

Nadzór Budowlany informuje

A A A

04.01.2017

  

Zgodnie z komunikatem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy skierowanego do właścicieli i zarządców obiektów, apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na potencjalne zagrożenia występujące w okresie zimowym.

 

W okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych znacznymi opadami śniegu, do obowiązku właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu zalegającego na dachu i elementach elewacji budynku, w tym również: sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się wewnątrz obiektu oraz w ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Jednocześnie przypominamy, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane spoczywa obowiązek przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz usunięcia w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem. Nie wywiązanie się z w/w obowiązków podlega karze grzywny, bądź ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.

Przypominamy także, że najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla w budynkach jest niesprawność urządzeń spalających paliwo lub niewłaściwa wentylacja. Zaleca się zarządcom oraz właścicielom kierowanie do użytkowników obiektów budowlanych, a zwłaszcza lokali mieszkalnych, apeli o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania w celu uniknięcia m.in. zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru.

 

 

do góry  |