AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta i Rady Gminy Dobromierz w latach 2002-2006
31.10.2006 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobromierz,

zakończyła się kolejna kadencja Wójta Gminy i Rady Gminy Dobromierz, w związku z tym pragnę przedstawić Państwu sprawozdanie z czterech lat działalności swojej i radnych, w którym przedstawione zostały zadania, które zrealizowano w tym okresie oraz te działania, które wymagają kontynuacji. Rada i Wójt realizowali swoje ustawowe zadanie, jakim jest zaspokajanie podstawowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Starano się rozwiązać najpilniejsze potrzeby i bolączki doskwierające mieszkańcom, szczególnie w zakresie infrastruktury technicznej.

Kadencja samorządu 2002-2006 to czas zmian w różnych dziedzinach życia - Polska weszła do Unii Europejskiej, odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory prezydenckie oraz do Sejmu i Senatu. W tym okresie musieliśmy nauczyć się wypełniać wnioski o dopłaty obszarowe, czy o dotacje z funduszy unijnych, wprowadzono także nowelizację wielu ustaw lub stworzono nowe regulacje prawne, które trzeba było wdrożyć.

Na przestrzeni tych czterech lat liczba mieszkańców Gminy Dobromierz zmniejszyła się o 84 osoby - w 2002 roku było 5537 mieszkańców, a obecnie 5453. W tym okresie w naszej gminie urodziło się 225 dzieci, a zmarło 319 osób, w związek małżeński wstąpiło 521 osób. W latach 2002-2006 na terenie gminy zamieszkało 285 nowych mieszkańców, a opuściły ją 293 osoby.

27 października 2006 roku upłynęła kadencja Rady Gminy Dobromierz. Cztery lata działalności Radnych i Wójta Gminy to długo, a za razem krótko. W tym okresie Rada odbyła 53 posiedzenia, podczas których uchwaliła 323 uchwały w różnych dziedzinach, wśród których były min. Gminny Plan Ochrony Środowiska oraz Program Gospodarki Odpadami, Plan Urządzeniowo Rolny, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy, zaktualizowane zostały Strategia Rozwoju Gminy Dobromierz i Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006 - 2013. Jedną z ważniejszych uchwał Rady Gminy była również uchwała w sprawie ujednolicenia nazwy wsi Roztoka, co w konsekwencji spowodowało konieczność nadania nazw ulic i wprowadzenia nowej numeracji porządkowej wszystkich nieruchomości we wsi. Na ostatniej sesji w tej kadencji Rada, realizując ustawowy obowiązek wynikający z przepisów ustawy o pomocy społecznej, przyjęła Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobromierz na lata 2006-2013, która stanowi podstawę do działań instytucji publicznych i prywatnych rozwiązujących problemy społeczne występujące w naszej gminie.
Wójt wydał w tym czasie blisko 600 zarządzeń, które dotyczyły budżetu gminy, sprzedaży nieruchomości, organizacji przetargów, pracy urzędu i innych spraw.

Dla sprawniejszego funkcjonowania Urzędu Gminy i ze względu na ustawowy wymóg wdrożenia podpisu elektronicznego zakupiono sprzęt komputerowy oraz niezbędne oprogramowanie, które umożliwiło wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, a w przyszłości kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zakres działania i zadania Gminy określa Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Ich realizacja podczas upływającej kadencji przedstawia się następująco:

1. Ład przestrzenny

Zakończono opracowywanie i uchwalono Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (z wyłączeniem wsi Szymanów), dzięki czemu na terenie gminy przekształconych zostało wiele działek na budowlane, co umożliwiło budowę nowych domów na terenie większości wiosek. Na wnioski zainteresowanych właścicieli nieruchomości Rada uchwaliła też kilka zmian do Planu Zagospodarowania zgodnie z wolą i na koszt wnioskodawcy. Zaktualizowano Strategię Rozwoju Gminy, wskazującą główne kierunki działania na kilka kolejnych lat oraz uchwalono Plan Rozwoju Lokalnego dla całej gminy do 2013 roku - dokumenty te są niezbędne przy ubieganiu się o dotacje z Funduszy Unii Europejskiej. Przy dużym wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego opracowany i uchwalony został Plan Urządzeniowo Rolny Gminy Dobromierz.

2. Gospodarka nieruchomościami.

Podczas IV kadencji Gmina pozyskała od Skarbu Państwa kilka nieruchomości, w tym budynek po Urzędzie Pocztowym w Roztoce, który został przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. W drodze przetargów sprzedano prawie 55 ha gruntów ( w tym 1,20 ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe) na łączna kwotę 542 tys. zł oraz 60 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych na łączną kwotę 254 tys. zł dla najemców w drodze bezprzetargowej lub w przetargach. Wartość budynków gospodarczych zbytych w drodze przetargu opiewa na kwotę 59,5 tys. zł, sprzedano również obiekt zabytkowy za kwotę 31 tys. zł. Łącznie dochody z tytuły sprzedaży mienia komunalnego Gminy w okresie od 2002 do października 2006 wyniosły 889 tys. zł
W drodze przetargów sprzedanych zostało kilka działek budowlanych w Dobromierzu, Bronówku, Roztoce - na tych działkach zostały zbudowane lub powstają nowe domy mieszkalne, dzięki czemu w gminie już niedługo przybędzie mieszkańców. Rada Gminy podjęła uchwałę o udzieleniu nabywcom lokali mieszkalnych bonifikaty do 95 % dla wszystkich lokatorów kupujących równocześnie mieszkania w całym budynku, a 90% dla pojedynczych lokatorów. Takie same bonifikaty udzielane są do wartości gruntu pod budynkami.

3. Drogi gminne, ulice, mosty, organizacja ruchu.

Z uwagi na zły stan dróg systematycznie prowadzone są prace remontowe - gruntownie wyremontowano łącznie ponad 10 km dróg gminnych, nie licząc corocznych miejscowych napraw nawierzchni. Wykorzystując dotacje z Urzędu Marszałkowskiego sukcesywnie remontowane są drogi dojazdowe do pól, a niektóre drogi naprawiane są przy pomocy równiarki.

Zmodernizowane zostało oświetlenie uliczne na terenie całej gminy - wymieniono na nowe i energooszczędne 569 lamp we wszystkich wioskach i zmniejszono zapotrzebowanie mocy dla poszczególnych odcinków oświetlenia. Oszczędności z tytułu zużycia energii, które sięgają blisko 50%, wykorzystane zostały na stworzenie nowych punktów świetlnych, których w ostatnich latach powstało ponad 30. Poprawiono sposób oznakowania dróg gminnych, wymieniając lub odnawiając kilkadziesiąt znaków drogowych. Naprawiono nawierzchnię mostu w Dzierzkowie oraz wyremontowano mostek i kładkę w Gniewkowie, a także mostki w Szymanowie, Bronowie, Dzierzkowie i Pietrzykowie. Dużo starań oraz nakładów pracy poświęcono poprawie stanu urządzeń melioracyjnych, w szczególności konserwacji przepustów i rowów. Dzięki pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz bardzo dobrej współpracy z Gminną Spółką Wodną naprawiono kilka mostków i odkrzaczono oraz pogłębiono prawie 40 km rowów przydrożnych i śródpolnych (na 153 km rowów na terenie gminy). Udrożniony został także odpływ ze stawu w centrum wsi Roztoka. Prace te są stale kontynuowane - coroczne obfite opady deszczu utwierdzają władze gminy w przekonaniu, że te działania muszą być priorytetem i bezwzględnie muszą być dalej realizowane, aby zabezpieczyć mieszkańców przed kolejnymi powodziami i podtopieniami domostw i pól.

4. Wodociągi, kanalizacja, utrzymanie porządku i czystości.

W ciągu czterech lat zrealizowano budowę wodociągu w Borowie (ponad 4 km sieci wodociągowej) - całkowity koszt inwestycji wyniósł 980 tys. zł. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wodociągowanie Borowa zaplanowane było na rok 2005, jednak ze względu na brak wody w studniach przydomowych we wsi, w połowie roku 2004 Rada Gminy podjęła decyzję o przyspieszeniu realizacji tego zadania, które zostało ukończone do końca 2004r. Własnymi siłami pracownicy ZOK wykonali sieć wodociągową w Dobromierzu przy ulicy Zielonej i w Czernicy dla potrzeb nowobudowanych domków jednorodzinnych.
Gmina posiada dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę na następne odcinki wodociągu (Dzierzków), a w trakcie opracowywania jest dokumentacja wodociągu dla Bronówka. W ciągu minionych czterech lat pracownicy urzędu przygotowali i złożyli wnioski o dotacje z funduszy unijnych na budowę oczyszczalni ścieków w Serwinowie i kanalizacji sanitarnej Dobromierz - Serwinów, niestety jak dotąd bez powodzenia.
W zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie zakupiono kilkadziesiąt kubłów do selektywnej zbiorki plastiku, szkła bezbarwnego i kolorowego, które zostały rozmieszczone we wszystkich wioskach. W szkołach zorganizowano także zbiórkę makulatury. Wciąż jednak problemem są powstające dzikie wysypiska śmieci. Bez zrozumienia i pomocy wszystkich mieszkańców gminy, nakazowo, bardzo trudno będzie uregulować ten problem.

5. Transport lokalny.

W uzgodnieniu z mieszkańcami i Radami Sołeckimi podjęto starania o dostosowanie rozkładu jazdy autobusów PKS oraz przewoźników prywatnych do zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb. Jednak jest to również uzależnione od decyzji właścicieli firm transportowych, którzy kierują się rentownością kursów i nie zawsze uwzględniają wnioski pasażerów.

6. Ochrona zdrowia.

W 2003 roku oddano do użytkowania nowe ośrodki zdrowia w Dobromierzu i Roztoce, które służą obecnie pacjentom z terenu całej Gminy. Łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 900 tys. zł. Koszt remontów starych obiektów z pewnością przekroczyłby tą kwotę. Wyremontowano także dla potrzeb mieszkańców gabinet internistyczny w Dzierzkowie. We wszystkich przychodniach przyjmują lekarze rodzinni oraz specjaliści, m.in. stomatolog, ginekolog. W Roztoce funkcjonuje gabinet rehabilitacyjny, gdzie pacjenci mogą skorzystać z masaży i różnych zabiegów poprawiających stan ich zdrowia.
Od kilku lat opieką środowiskową i higieną szkolną zajmują się pielęgniarki Stacji Caritas, które dojeżdżają do osób obłożnie chorych i do szkół. Dzięki temu wszystkie dzieci są pod stałą opieką medyczną i korzystają ze szczepień ochronnych. Takie świadczenia są realizowane w niewielu gminach.

7. Pomoc społeczna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu realizuje swoje działania poprzez różnorodne świadczenia na rzecz osób wymagających pomocy ze względu na złą sytuację finansową i socjalną. GOPS nawiązał współpracę z różnymi instytucjami, których wsparcie umożliwia udzielanie pomocy w szerszym zakresie, niż pozwala na to budżet Gminy i dotacje z budżetu państwa, np. z Bankiem Żywności w Świdnicy, czy ze Stacją Caritas, dzięki którym podopieczni otrzymują pomoc w postaci artykułów żywnościowych (mąka, ryż, makaron, olej, cukier itp.). Przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od lat organizowany jest wypoczynek letni dla dzieci (obejmuje dzieci ze wszystkich wiosek). Została również rozszerzona oferta funkcjonowania świetlic środowiskowych w Kłaczynie, Roztoce, Borowie, Pietrzykowie, Czernicy, Jugowej, Szymanowie i Gniewkowie, gdzie dzieci mają zorganizowane zajęcia sportowe, plastyczne, zabawy ruchowe oraz pomoc w odrabianiu lekcji, otrzymują też poczęstunek - słodką bułkę, herbatę lub słodycze i mogą pożytecznie i mile spędzić czas. W zajęciach we wszystkich świetlicach środowiskowych na terenie Gminy brało udział średnio po 100 - 120 dzieci tygodniowo. Od 2005 roku wypłacone są stypendia szkolne oraz zasiłki, z których średnio rocznie korzysta ponad 200 uczniów na łączną kwotę ok. 80 tys. zł .

Od kilku lat organizowane jest dożywianie w postaci gorących posiłków dla blisko 120 dzieci szkolnych, które są spożywane w wyremontowanych i dobrze wyposażonych stołówkach szkolnych (zmywarki, pełna zastawa stołowa). Wiele rodzin korzysta także z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych, przeznaczanych na opłaty czynszów i innych należności.
Dla ułatwienia dostępu do Powiatowego Biura Pracy, utworzono w Dobromierzu jego punkt, w którym osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą uzyskać informacje oraz załatwić wszelkie formalności związane z rejestracją. Osoby korzystające z zasiłków mogą je pobrać w Urzędzie Pocztowym w Dobromierzu. Dla potrzeb osób poszukujących pracy utworzone zostało Gminne Centrum Informacji - tutaj można znaleźć oferty pracy, pomoc w napisaniu dokumentów tj. CV, listu motywacyjnego itp., osoby zgłaszające się do GCI mogą też uczestniczyć w różnorodnych szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. Niemal 70% środków na wyposażenie GCI pochodziła z budżetu państwa (grant z Ministerstwa Gospodarki i Pracy.).

Co roku w ramach prac publicznych i interwencyjnych zatrudnialiśmy po 15- 25 pracowników, którzy wykonali wiele prac porządkowych i remontowych na terenie całej gminy. Od maja 2006 roku zorganizowane zostały prace społecznie użyteczne, w ramach których bezrobotni (średnio 30 osób) wykonywali szereg prac porządkowych w miejscowościach naszej gminy, dzięki czemu poprawiła się estetyka naszego otoczenia.

8. Oświata.

Władze gminy traktują oświatę ze szczególną troską, dlatego, aby poprawić warunki nauki, budynki szkół są sukcesywnie remontowane, a szkoły są wciąż doposażane w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zrealizowane zostały kolejne etapy prac remontowych w starym budynku szkoły w Roztoce - wymiana okien, schodów, podłóg, instalacji elektrycznej i grzewczej, remont sanitariatów, adaptacja i wyposażenie sali na pokój nauczycielski oraz pomieszczeń na poddaszu dla potrzeb dyrekcji szkoły.

W szkole w Gniewkowie wymienione zostało pokrycie dachu oraz wszystkie okna. Dostosowano toalety dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz zbudowano tymczasowy podjazd do budynku. Pozyskano cztery komputery do biblioteki, a w listopadzie szkoła otrzyma z Kuratorium Oświaty dziesięciostanowiskową pracownię komputerową. Obecnie jest opracowywana dokumentacja techniczna sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem.

W szkole w Dobromierzu zakupiono zbiorniki na gaz, wymienione zostały okna oraz instalacja centralnego ogrzewania, a także wykonano nowe ogrodzenie z przodu budynku szkoły i przy sali gimnastycznej. Wyposażono salę klasy zerowej w nowe meble i pomoce dydaktyczne (dotacja z Banku Światowego). Stale unowocześniana jest baza szkolna, aby nasze dzieci mogły osiągać jak najlepsze wyniki w nauce i aby miały lepszy start do szkół ponadgimnazjalnych oraz w dorosłe życie.

Ze względu na wysokie koszty dowozu uczniów organizowanego we własnym zakresie oraz niewystarczającą liczbę miejsc siedzących, sprzedane zostały gminne autobusy szkolne, a dowóz uczniów realizowany jest przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu. Rozwiązanie to pozwoliło na wprowadzenie znacznych oszczędności. Gmina zorganizowała również dowóz do szkoły w Gniewkowie trojga uczniów niepełnosprawnych. Czas przejazdu i oczekiwania na autobus jest stosunkowo krótki, dzięki zróżnicowanym porom rozpoczynania i kończenia nauki w poszczególnych placówkach. We wszystkich szkołach zatrudnieni są pedagodzy szkolni i logopedzi, którzy prowadzą zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne z dziećmi mało zdolnymi lub mającymi trudności w nauce. Prowadzone są także zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach kół zainteresowań, np. teatralnym, komputerowym, SKS i innych. Pierwszoklasiści rozpoczęli w tym roku naukę języka angielskiego.

9. Kultura, sport i rekreacja.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu z jednostki budżetowej przekształcony został w samorządową instytucję kultury, która posiada osobowość prawną i funkcjonuje w oparciu o dotacje otrzymywane z budżetu gminy. GOKSiR oprócz swojej dotychczasowej działalności przygotował również nową ofertę dla mieszkańców, a mianowicie: warsztaty gitarowe, klub tańca disco, zajęcia z fotografii cyfrowej, joga i inne. Reaktywowany został zespół folklorystyczny "Dobromierzanie" oraz w trakcie organizacji jest dziecięcy i młodzieżowy zespół wokalny.

Ośrodek Kultury rokrocznie organizował wiele imprez i festynów plenerowych w różnych miejscowościach, które przyczyniły się do promocji Gminy, np. współorganizował obchody 700-lecia Roztoki, Gniewkowa i Dzierzkowa oraz Jugowej, 800-lecie Czernicy, plenery malarskie, dożynki gminne, koncerty, imprezy i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Pracownia plastyczna organizowała wiele interesujących wystaw różnorodnych prac, w których udział wzięli także dorośli twórcy rękodzieła, prac plastycznych i rzeźb. Nadal działa Ognisko Muzyczne, do którego uczęszczają dzieci uzdolnione muzycznie. Co roku w sezonie letnim działają baseny kąpielowe w Dobromierzu, które cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców naszej gminy ale także gości z sąsiadujących miast. Dzieci i młodzież z terenu całej gminy korzystają z darmowych wstępów na basen lub z biletów ulgowych.
W ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy (średnio 40-45 tys. zł rocznie) funkcjonują drużyny piłkarskie w Roztoce i Gniewkowie, Dobromierzu oraz Kłaczynie. Siatkarska drużyna GOKSiR Dobromierz kilka razy w turniejach zdobywała puchary, które świadczą o wysokim poziomie naszych zawodników. Przez kilka lat działał Uczniowski Klub Sportowy w Roztoce (piłka nożna) i Uczniowski Klub Sportowy przy szkole w Dobromierzu (sekcja judo), które również korzystały z dotacji z budżetu gminy.

W ciągu ostatnich lat przeprowadzono wiele prac remontowych w świetlicach wiejskich, np. w Jugowej wyremontowano pomieszczenie świetlicy i zamontowano kominek oraz odnowiono elewację, w Pietrzykowie wykonano sanitariaty wraz z szambem i zamontowano kominek, w Kłaczynie wymieniono okna i instalację elektryczną oraz wyremontowano pomieszczenie na parterze dla potrzeb dzieci i młodzieży, w Czernicy wykonany został remont zaplecza i zamontowano nowe schody, w Szymanowie wykonano remont pokrycia dachowego i zaplecza kuchennego, zakupiono płytki na podłogę (część prac wykonała Rada Sołecka), w Roztoce wymieniono okna, zamontowano kominek, zakupiono meble kuchenne oraz krzesła i stoły, w Gniewkowie zamontowano kominek i odmalowano salę. W Dzierzkowie powstał nowy budynek świetlicy z zapleczem kuchennym i sanitarnym, który będzie w pełni wyposażony (stoły, krzesła, meble kuchenne, naczynia, kuchenka gazowa, stół do tenisa) - niemal 70 % środków na ten cel pozyskano z funduszy unijnych . Obiekt zostanie oddany do użytkowania na początku grudnia. Dla potrzeb mieszkańców Roztoki została wykonana dokumentacja techniczna rozbudowy świetlicy na boisku wraz z zapleczem dla drużyny piłkarskiej, której realizacja planowana jest na 2007 rok.

Biblioteka Gminna posiada bogaty księgozbiór, który jest wciąż wzbogacany o nowe tytuły, co jest możliwe dzięki stałym kontaktom z instytucjami bibliotecznymi we Wrocławiu i Warszawie. W ciągu ostatnich czterech lat zakupiono ponad 1850 pozycji książkowych na kwotę 32 tys. zł . Biblioteka w Dobromierzu działa w odremontowanym pomieszczeniu (posadzka, drzwi antywłamaniowe). W ramach ministerialnego programu "Ikonka" została wyposażona w komputery z dostępem do internetowych zbiorów bibliotecznych. Punkt biblioteczny w Czernicy został przeniesiony do wyremontowanego pomieszczenia na parterze budynku

10. Cmentarze gminne.

Gmina nie posiada cmentarzy komunalnych, ale wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i uwzględniając wnioski radnych, zamontowane zostały dodatkowe punkty świetlne przy drodze na cmentarze w Dobromierzu i w Jugowej.

11. Porządek publiczny i bezpieczeństwo oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.
Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa w gminie oparta jest na siłach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Działania władz gminy to stwarzanie warunków do prawidłowego i skutecznego przeprowadzania akcji ratunkowych, np. wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy i jego utrzymanie, szkolenie strażaków. Dla potrzeb wszystkich jednostek OSP zakupiono sprzęt, który umożliwi skuteczniejsze działania ratownicze i poprawi bezpieczeństwo ratowników (węże, piły spalinowe, akumulatory, prostowniki samochodowe, podnośniki hydrauliczne, hełmy strażackie oraz kilka kompletów mundurów koszarowych, butów i dresów). Dzięki dużemu zaangażowaniu strażaków wykonano szereg prac remontowych w remizach, co znacząco poprawiło warunki pomieszczeń samych remiz, ich zaplecza, jak i świetlic strażackich. Gmina ponosi koszty utrzymania remiz, ubezpieczenia strażaków i pojazdów oraz udziału strażaków w akcjach ratowniczych. Rocznie na działalność OSP z budżetu Gminy wydatkowane jest około 60-70 tys. zł.

12. Gospodarka komunalna.

Gmina posiada jeszcze 86 wielorodzinnych budynków komunalnych, z których w 46 budynkach gmina jest jedynym właścicielem, a 40 budynków stanowi współwłasność. Znajduje się w nich 285 lokali mieszkalnych. Obiekty te wymagają dużych nakładów, remontów wymagają dachy, kominy, instalacje elektryczne, do części budynków trzeba doprowadzić wodę, wiele z nich nie posiada odprowadzenia ścieków. W ostatnich latach wykonano wiele prac remontowych, np. doprowadzenie wody do wszystkich budynków komunalnych w Borowie, wymiana instalacji elektrycznej w kilku budynkach, przydomowa oczyszczalnia ścieków w Borowie 55 i 56, budowa kilku szamb, częściowe remonty dachów, toalet i budynków gospodarczych. Wykonane prace to tylko mała cząstka potrzeb w tym zakresie i muszą one być kontynuowane.

Ilość lokali komunalnych stale zmniejsza się, gdyż najemcy wykupują zajmowane mieszkania (na bardzo korzystnych warunkach przy zastosowaniu 90-95% bonifikaty), mimo to od 2002 roku przydzielono 8 lokali dla osób z listy oczekujących (na liście ciągle jest ok. 50 nazwisk, gdyż wciąż wpływają nowe wnioski o przydział mieszkania).

13. Ochrona zabytków

W trosce o stan zabytków znajdujących się na terenie Gminy w 2005r. Rada Gminy podjęła uchwałę określającą zasady przyznawania dotacji z budżetu Gminy na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach służących mieszkańcom Gminy. W październiku 2006r. zostały przyznane pierwsze dotacje na ten cel w kwocie 25 tys. zł dla dwóch parafii z przeznaczeniem na realizację remontu wieży kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Dobromierzu i kościoła p.w. Św. Jakuba i Św. Anny w Kłaczynie.

PODSUMOWANIE

W sprawozdaniu zostały ujęte przedsięwzięcia z najważniejszych dziedzin życia gminy i jej mieszkańców. Działalność Wójta Gminy ukierunkowana była na zaspakajanie potrzeb mieszkańców i poprawę warunków codziennej egzystencji. Niektóre zadania zostały całkowicie zrealizowane, inne wymagają kontynuacji w następnej kadencji lub zostaną rozpoczęte.

Maria Jaworska
Wójt Gminy Dobromierz


 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER