AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Informacja z sesji z dn. 29.06.2006r
03.07.2006 

29 czerwca br. Rada Gminy Dobromierz spotkała się po raz ostatni przez wakacyjną przerwą.

Przed rozpoczęciem obrad nastąpił uroczysty moment - przedstawiciele Związku Sybiraków: Członek Zarządu Głównego w Warszawie pan Stanisław Sznajder, Wiceprezes Oddziału i Członek Rady Dolnośląskiej pan Jerzy Orabczuk, Prezes Koła Sybiraków w Świebodzicach pan Tadeusz Fedorowicz oraz członek Zarządu Koła w Świebodzicach pan Mikołaj Bazun, za pomoc i otaczanie opieką członków dobromierskiego Koła Sybiraków - tych którzy przeżyli przymusowy pobyt i ciężkie roboty na nieludzkiej ziemi, dokonali dekoracji pani Marii Jaworskiej, Wójta Gminy Dobromierz, Odznaką Honorową Sybiraka.

   

Podczas XLIX sesji Radna Gminy Dobromierz uchwaliła kolejne zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2006-2013, ściśle powiązane z kolejną uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r., która zawiera modyfikacje w obrębie następujących zadań:

  • Nr 8 - Budowa wodociągu w Bronówku - zmiany polegają na przesunięciu terminu rozpoczęcia zadania. Kwota 25 000 zł zaplanowana na 2006r. pozwoli na podjęcia działań związanych z przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej. Kwota ta zostanie wykorzystana na zakup map dla celów projektowych.
  • Nr 16 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - zmiany polegają na zwiększeniu wydatków planowanych na rok 2006r. o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zmianie okresu realizacji zadania. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2007 r. w związku z powtarzającymi się awariami pieca CO oraz zaplanowanym sposobem finansowania inwestycji.
  • Nr 20 - Odnowa wsi Kłaczyna - remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej i boiska sportowego - zmiana polega na połączeniu planowanych w WPI zadań: Remont świetlicy wiejskiej w Kłaczynie oraz Modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie. Wartość zadań została zsumowana. Dokonano przesunięcia środków z zadania Modernizacja boiska ... w kwocie 20.000 zł z 2007r. na rok 2008.
  • Nr 21 - Remont połączony z modernizacją GOKSiR - zmiana polega na zmianie nazwy zadania oraz zwiększeniu jego wartości oraz przesunięciu środków w kwocie 30.000 zł na rok 2007 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.
  • Nr 39 - Remont nawierzchni drogi od ul. Świdnickiej w kierunku rzeki w Dobromierzu - zmiana polega na przesunięciu terminu realizacji zadania na rok bieżący oraz zwiększeniu wartości zadania o kwotę 20 000 zł zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

   

Z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego usunięto zadanie o nazwie Remont nawierzchni drogi od ul. Świdnickiej do stacji paliw w Dobromierzu w związku z odstąpieniem od realizacji zadania (właściciel drogi - Starostwo Powiatowe).

Rada Gminy nadała Urzędowi Gminy Dobromierz Statut, zgodnie z wymogami zawartymi w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych. Ponadto do sprzedaży Rada przeznaczyła działkę nr 140 w Szymanowie, która zostanie zbyta w drodze przetargu.

   

Pod koniec sesji, pracownicy Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Wałbrzychu zaprezentowali projekt planu urządzeniowo-rolnego dla Gminy Dobromierz. Uzgodnienia studyjne, terenowe i konsultacyjne z mieszkańcami trwały ponad rok. Opracowanie planu nie powoduje żadnych następstw prawnych czy finansowych, jak ma to miejsce w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wynika to z dobrowolności opracowania.

Plan jest niezbędny, gdy przed podjęciem działań ukierunkowanych na restrukturyzację rolnictwa, wymagana jest zgodność zamierzeń z planami lokalnymi i regionalnymi. Plan urządzeniowo-rolny jest zgodny z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ze strategią rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego. W przypadku planów, również i tego, wymagana jest jego kompatybilności z dokumentami polityki regionalnej.

   

Zadania wynikające z planu nie mają charakteru politycznego, są inwestycjami polepszającymi warunki pracy i życia ludności wiejskiej i są zaplanowane na kilka lub kilkanaście lat, jednak ich realizacja może być opóźniona, najczęściej z powodu ograniczonych środków finansowych. Plan realizacyjny zabiegów urządzeniowo-rolnych jest tak skonstruowany, że jednocześnie są podejmowane dwa rodzaje inwestycji: z bezpośrednio widocznymi efektami (np. modernizacja nawierzchni drogi) oraz efektami długoterminowymi (np. sieć oczek wodnych, jako uregulowanie poziomu wody gruntowej i zabezpieczenie przeciwpowodziowe). Plan zostanie przyjęty w formie uchwały na kolejnej sesji po przerwie wakacyjnej.

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER