AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

 

Czas na rozliczenie dotacji
24.01.2006

Przypominamy, że organizacje pozarządowe, które podpisały umowy o dotację na wsparcie realizacji zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobromierz" zobowiązane są, zgodnie z § 7 w/w umowy, do złożenia w terminie do 31 stycznia br. sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego.

Stwierdzenie niezgodnego z umową wykorzystania przez organizację środków publicznych w 2005r. będzie stanowi podstawę jej wykluczenia z postępowania konkursowego w kolejnym roku.

Sprawozdanie powinno zostać sporządzone na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. ( Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  2004 (C)  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER